Domácí péče

Domácí zdravotní péče je péče, kterou vykonávají zdravotní sestry v domácím prostředí pacienta. Na tuto formu služby má nárok každý občan, který potřebuje zdravotnickou pomoc, ale jeho zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Tato péče je poskytovaná bez ohledu na věk, pohlaví či národnost, zdravotní postižení, barvu pleti či náboženství.

Facebook Comments

Co je domácí péče?

Domácí zdravotní péče je péče, kterou vykonávají zdravotní sestry v domácím prostředí pacienta. Na tuto formu služby má nárok každý občan, který potřebuje zdravotnickou pomoc, ale jeho zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Tato péče je poskytovaná bez ohledu na věk, pohlaví či národnost, zdravotní postižení, barvu pleti či náboženství.

Co dělat, když potřebujete domácí péči?

Pokud Váš rodinný příslušník, známý či přímo vy potřebuje/te zdravotní pomoc v domácnosti, obraťte se na svého praktického lékaře. Domácí péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění a je možná pouze na doporučení lékaře.

Pokud si nejste jistí, jak postupovat, neváhejte kontaktovat: vrchní sestru Bc. Jitku Kopčilovou 603 527 976.

Kdo může domácí péči předepsat?

 • praktický lékař
 • ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a to na dobu 14dnů po hospitalizaci

Jaké jsou výhody domácí péče?

 • psychická pohoda člověka ve svém prostředí má velký vliv v procesu uzdravování
 • péče je postavena podle individuálních potřeb jedince
 • výrazně se zkracuje doba hospitalizace a tím se snižují náklady na péči
 • výrazné snížení možnosti nozokomiálních nákaz (nákazy, které vynikají v souvislosti s hospitalizací)
 • možnost dlouhodobé péče, kdy délka poskytované péče vychází z potřeb klienta a jeho blízkých

Co mohou zdravotní sestřičky domácí péče u pacienta vykonávat?

 • sledování fyziologických funkcí pacienta (TK, pulz, tělesná teplota) a jeho celkový zdravotní stav, pokud u něj hrozí zhoršení stavu
 • odběr biologického materiálu (krev, moč, stolice)
 • prevence dekubitů a kožních lézí
 • ošetření kožních defektů, poranění či ran
 • aplikace léčebné terapie p.o., s.c., i.m.
 • podání infuzní terapie k zajištění hydratace
 • nácvik aplikace inzulínu
 • podpora pacientovi sebeobsluhy a soběstačnosti,
 • ošetřovatelská rehabilitace – kondiční a dechová cvičení, pohybová aktivace klienta
 • klysma, cévkování žen, ošetření permanentních katetrů
 • ošetření stomií
 • zácvik rodinných příslušníků ev. blízkých ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí.

Domovinka Agentura domácí péče

Vrchní sestra: Bc. Odvárková Pavla
Telefon: 603 527 976
E-mail: vrchnisestra@domovinka.cz

Facebook Comments